• نمونه برگ داد خواست به داد گاه عمومي نخستين

 • داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي ملك

 • داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال  و مطالبه وجه التزام

 • داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال حقوق اعياني

 • داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال  و تسليم مبيع و بدوا صدور قرار دستور موقت

 • داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال  با كسر بهاي پاركينگ

 • داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي  5/1 دانگ مشاع از 6 دانگ

 • داد خواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال (از سوي وكيل)

 • داد خواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال (مواقعي كه در مبايعه نامه تعهد فروشنده به تنظيم سند رسمي درج نشده باشد)

 • داد خواست الزام به فك رهن

 • داد خواست الزام به اجراي تعهد و بدوا صدور دستور موقت بر منع تصرف و استفاده

 • داد خواست الزام به ايفاي تعهد و اجراي مفاد قرارداد و بدوا صدور قرار تامين خواسته

 • دادخواست صدور قرار تامين خواسته و توقيف عين پلاك ثبتي

 • دادخواست الزام به پرداخت ميزان بدهي بانك مرتبط به مورد معامله و فك رهن

 • دادخواست الزام به اخذ پايان كار, تفكيك و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

 • دادخواست الزام به تفكيك مورد معامله

 • دادخواست تسليم مورد معامله و الزام به حضور در دفترخانه و انتقال پلاك ثبتي و بدوا صدور قرار دستور موقت

 • دادخواست تحويل مورد معامله و بدوا صدور قرلر دستور موقت

 • دادخواست الزام به انجام تعهد و پرداخت بدهي ماليت مشاغل

 • دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال, اخذ پايان كار و تفكيك و تسليم مورد معامله و بدوا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال (از سوي وكيل)

 • دادخواست توقيف عمليات اجرايي, ابطال مزايده, دستور موقت و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

 • دادخواست صدور و اجراي قرار تامين دليل (در خصوص مبايعه نامه)

 • نمونه فرم مبايعه نامه پلاك ثبتي

 • دادخواست تسليم مورد معامله و صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و جلوگيري از تخريب و احداث بنا

 • دادخواست صدور قرار تامين دليل و اجراي آن جهت ضبط حضور يا عدم حضور طرفين در دفترخانه

 • دادخواست صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي

 • دادخواست صدور دستور موقت  بر جلوگيري و منع ادامه عمليات ساختماني

 • دادخواست فسخ قولنامه از سوي خريدار به لحاظ در تصرف زمين شهري بودن ملك

 • دادخواست تقاضاي ابطال راي كميسيون ماده 12 و صدور حكم بر داير بودن ملك

 • دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا, اجرت المثل دوران تصرف و بدوا صدور قرار تامين خواسته

 • دادخواست فسخ قولنامه از سوي فروشنده به لحاظ تاخير خريدار در مراجعه به دفتر خانه

 • دادخواست تاييد فسخ قرارداد, خلع يد, پرداخت اجرت المثل و بدوا صدور قرار تامين خواسته

 • دادخواست اجازه انجام معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظيفه عمومي

 • نمونه برگ(صفحه) اول سند مالكيت(ملك)

 • دادخواست مطالبه اجرت المثل مورد معامله و بدوا صدور قرار تامين خواسته

 • دادخواست تخليه و تحويل عين مستاجر به لحاظ انقضا مدت اجاره

 • دادخواست تخليه آپارتمان به لحاظ انقضاي مدت اجاره

 • دادخواست تخليه و تحويل اماكن مسكوني به لحاظ انقضاي مدت اجاره

 • دادخواست تخليه و تحويل عين مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه

 • دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از تنظيم سند رسمي اجاره

 • دادخواست تخليه اماكن تجاري به لحاظ احتياج شخصي

 • دادخواست تخليه مورد اجاره به دليل نياز شخصي جهت اشتغال به شغل

 • دادخواست تخليه به علت نياز شخصي مالك يا بستگانش به محل براي سكني

 • دادخواست تخليه به لحاظ نياز شخصي موجر يا مالك به محل كسب

 • دادخواست تخليه به منظور نوسازي ملك مورد اجاره

 • نمونه پروانه ساختمان(جهت تخليه ملك مورد اجاره)

 • نمونه فرم (برگ) مفاصاحساب نوسازي

 • نمونه برگ گواهي ساختمان (پايان كار)

 • دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تجدد بنا

 • دادخواست تخليه اماكن تجاري به لحاظ احداث ساختمان جديد

 • دادخواست تخليه به علت انتقالبه غير بدون مجوز (مورد اجاره)

 • دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غير و صدور قرار تامين دليل

 • دادخواست تخليه و تحويل مورد اجاره در موارد انتقال به غير

 • دادخواست تخليه به علت تغيير نحوه استفاده از عين مستاجره

 • دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل

 • دادخواست تخليه و تحويل مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل

 • دادخواست صدور قرار تامين دليل و تخليه مورد اجاره به لحاظ تغيير شغل

 • دادخواست تخليه و تحويل مورد اجاره در موارد ايجاد مركز فساد

 • دادخواست تخليه به علت تاخير در پرداخت اجاره بها

 • دادخواست تخليه به علت تعدي و تفريط(مستاجر)

 • دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تعددي يا تفريط و صدور قرار تامين دليل (از سوي وكيل)

 • دلايل و منضمات دادخواست هاي تخليه يد (در رابطه استيجاري)

 • دادخواست صدور و اجراي قرار تامين دليل در موارد تعدي و تفريط مستاجر

 • دادخواست تعديل اجاره بهاي اماكن اداري, تجاري

 • دادخواست تعديل اجاره بهاي اماكن تجاري

 • دادخواست تعديل اجازه بها و الزام به پرداخت ما به التفاوت

 • دادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند رسمي اجاره

 • دادخواست الزام به تنظيم اجاره نامه رسمي

 • دادخواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي اجاره

 • دادخواست الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه

 • دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل در موارد انتقال قطعي

 • دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل عين مستاجره(در موارد اجاره نامه رسمي)

 • دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل عين مستاجر(در موارد اجاره نامه عادي)

 • دادخواست فسخ اجاره و تخليه و تحويل عين مستاجر و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه

 • دادخواست مطالبه اجرت المثل

 • دادخواست الزام به تاديه اجور معوقه و تخليه مورد اجاره به علت عدم پرداخت اجاره بها

 • دادخواست تخليه مورد اجاره به لحاظ تاخير در پرداخت اجاره بها(اجاره نامه عادي)

 • دادخواست عسر و حرج موجر

 • دادخواست صدور  قرار تامين دليل با كارشناس

 • دادخواست تامين دليل در مورد رابطه استيجاري

 • دادخواست صدور قرار تامين خواسته

 • دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي اجاره (از سوي مستاجر)

 • دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي اجاره (از سوي مستاجر جديد)

 • دادخواست الزام به تنظيم سند انتقال سر قفلي

 • دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي حقوق سر قفلي مغازه

 • دادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند  اجاره رسمي(در موارد وجود اجاره نامه عادی)

 • دادخواست تعيين اجاره بها و الزام به تنظيم سند  اجاره رسمي(در موارد توافق شفاهي)

 • دادخواست الزام به تعميرات اساسي(در مورد اجاره)

 • دادخواست الزام به تجويز انتقال منافع و حق كسب و پيشه و تجارت

 • دادخواست تجويز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث (از سوي وكيل)

 • تقاضای الزلم به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق ناشی از کسب و پیشه و تحویل مغازه

 • دادخواست عسر و حرج مستاجر

 • دادخواست اخذ مهلت به دلیل عسر و حرج مستاجر

 • دادخواست تأمین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره

 • دادخواست تأمین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت فسخ بقیه اجاره

 • دادخواست الزام اداره ثبت اختراعات و ابتکارات به ثبت اختراع

 • دادخواست اجازه فروش ملک (مشاع ) غیر قابل افراز

 • دادخواست خلع ید از زمین کشاورزی

 • دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس (به نحو تضامن)

 • نمونه ای از برگه چک (کامل )

 • دادخواست صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه چک بلامحل و خسارت تادیه

 • دادخواست مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت

 • مدارک لازم برای تهیه و تنضیم دادخواست حقوقی چک بلامحل

 • نمونه چک و شرایط صوری آن

 • نمونه فرم گواهی نامه عدم پرداحت چک

 • نمونه فرم گواهی نامه کسر موجودی حساب (چک )

 • دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده از متعهد و صدور قرار تأمین خواسته

 • نمونه فرم مخصوص واخواست نامه سفته

 • نمونه دیگر برگ  واخواست نامه

 • نمونه سفته

 • دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده و صدور قرار تأمین خواسته

 • دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس(به نحو تضامن)

 • دادخواست مطالبه وجه برات واخواست شده

 • دادخواست مطالبه وجه کارکرد قرارداد پیمانکاری

 • دادخواست مطالبه هزینه های انجام شده از شرکت

 • دادخواست مطالبه وجه با توجه به رسید عادی (کتبی)

 • دادخواست الزام کانون وکلای دادگستری به اعطلی پروانه وکالت

 • دادخواست برای صدورقرار تامین خواسته

 • نمونه برگ دادخواست تجدید نظر

 • دادخواست تجدید نظر به دادگاه تجدید نظر استان

 • دادخواست تجدید نظر به دیوان عالی کشور

 • دادخواست اعاده دادرسی و تاخیر اجرای حکم

 • نمونه برگ دادخواست تجدید نظر (واخواهی)

 • صفحه دوم دادخواست تجدید نظر (واخواهی)

 • دادخواست واخواهی (اعتراض به رای غیابی)

 • دادخواست ورود ثالث

 • دادخواست جلب ثالث

 • دادخواست اعتراض ثالث نسبت به جکم

 • شرایط دعاوی ورود ، جلب و اعتراض ثالث

 • دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید

 • دادخواست اصلاح شناسنامه از لحاظ تاریخ تولد

 • آیا می توان سن مندرج در شناسنامه را تغییر داد ؟

 • دادخواست تغییر نام کوچک

 • دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری

 • دادخواست صدور گواهي حصر وراثت

 • نمونه ديگر دادخواست صدور گواهي انحصار وراثت

 • دادخواست صدور گواهي حصر وراثت (شهيد)

 • مدارك لازم براي اخذ گواهي انحصار وراثت

 • نمونه برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت

 • صفحه دوم استشهاديه

 • نمونه  ديگر برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت

 • صفحه دوم استشهاديه

 • نمونه رونوشت اگهي حصر وراثت

 • دادخواست اثبات صحت و اصالت وصيت نامه

 • دادخواست تقاضاي اثبات صحت و اصالت وصيت نامه عادي

 • دادخواست تنفيذ وصيت نامه عادي

 • دادخواست صدور قرار مهر و موم و تحرير تركه متوفي

 • دادخواست تقسيم ماترك متوفي

 • مدارك لازم براي درخواست تقسيم تركه

 • دادخواست طلاق از طرف زوج(شوهر)

 • دادخواست صدور گواهي عدم سازش (طلاق توافقي)

 • دادخوايت طلاق به لحاظ سوء رفتار و يا سوء معاشرت زن

 • دادخواست  گواهي عدم امكان سازش به لحاظ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد اشتغال به كار يا حرفه

 • دادخواست فسخ نكاح به لحاظ بروز عيب در طرف

 • دادخواست فسخ نكاح باتوجه به عيوب مذكور در ماده 1123 قانون مدني

 • دادخواست فسخ نكاح به جهت بيماري برص(پيسي) زوجه

 • دادخواست فسخ نكاح به لحاظ جنون ادواري زوجه

 • دادخواست فسخ نكاح به لحاظ بيماري صرع زوجه

 • دادخواست فسخ نكاح به جهت تدليس

 • دادخواست الزام به تمكين زوجه

 • دادخواست الزام به تمكين (خاص و عام)

 • دادخواست تقاضاي صدور حكم تمكين (خاص)

 • دادخواست استرداد هداياي داده شده در دوران نامزدي

 • دادخواست مطالبه خسارات ناشي از برهم زدن نامزدي

 • دادخواست ملاقات فرزند از سوي زوج

 • دادخواست الزام به ملاقات فرزند مشترك

 • دادخواست صدور حكم حضانت فرزند براي پدر

 • دادخواست صدور مجوز ازدواج مجدد براي زوج

 • + نوشته شده توسط در و ساعت |


  Powered By
  BLOGFA.COM